Regiodagen 2016 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen"

Datum: 4-4-2016
Starttijd: 10:00:00
Kosten: Leden € 75,00 en niet leden € 150,00

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodag wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht. 

Alle actuele onderwerpen komen aan bod tijdens de regiodagen, zoals natuurlijk heel belangrijk, de laatste stand van zaken rond de private kwaliteitsborging en de wijze waarop het BWT zich hierop moet voorbereiden. De verordening kwaliteit, het Besluit Bouwen Leefomgeving en andere actualiteiten rond de Omgevingswet.
Daarnaast zal door de organiserende gemeente een actueel onderwerp worden gepresenteerd, en wordt er afhankelijk van de locatie nog een specifiek regionaal onderwerp besproken.

Om in één dag op de hoogte te worden gebracht van alle ontwikkelingen op ons vakgebied mag u deze regiobijeenkomsten niet missen. Daarnaast biedt deze dag u een goede kans om te netwerken met gemeenten uit uw omgeving.

Schrijf u snel in voor een VBWTN regiodag bij u in de buurt. Per regiobijeenkomst is het maximaal aantal deelnemers ongeveer 50, waardoor u, als u te lang wacht wellicht niet kunt deelnemen. Inschrijven kan via www.vereniging-bwt.nl onder de button Regiodagen 2016.

Waar en Wanneer:
- maandag 4 april bij de Omgevingsdienst Midden Holland te Gouda
- dinsdag 5 april bij de gemeente Hoorn (Stadhuis te Hoorn)
- dinsdag 12 april bij de gemeente Assen (Stadhuis te Assen)
- woensdag 13 april bij de gemeente Apeldoorn (Stadhuis Apeldoorn) 
- woensdag 20 april bij de gemeente Weert (Stadhuis te Weert) 


Het voorlopige programma van de regiobijeenkomst treft u onderstaand aan. 
Bij de bevestiging van de betreffende regiodag van uw keuze wordt een definitief programma meegestuurd, maar u kunt er vanuit gaan dat alle voor het BWT actuele onderwerpen worden besproken.

Programma regiobijeenkomst

09:30 – 10:00 uur

Inloop ontvangst met koffie

10:00 – 10:15 uur

Welkomswoord gastgemeente en opening

10:15 - 11:00 uur De omgevingset in de organisatie van het Bouw- en Woningtoezicht door de werkgroep Omgevingswet
11:00 - 11:30 uur Koffie pauze
11:30 - 12:30 uur

De laatste stand van zaken rond de private kwaliteitsborging en de rol van het Bouw- en Woningtoezicht hierbinnen. Met tevens een terugkoppeling van de reactie van de werkgroep op het wetsvoorstel en de uitgevoerde impact ananlyse

12:30 – 13:30 uur

Lunchpauze/netwerken

13:30 – 14:00 uur

Het verbod op asbestdaken 2020

14:00 - 14:30 uur Instandhoudingsplicht Cultureel erfgoed
14:30 - 15:00 uur Korte pauze
15:00 - 15:30 uur Lokaal onderwerp of alternatief onderwerp
15:30 - 16:00 uur

De meerwaarde van de sprinkler 

spreker John van Lierop van de vereniging VEBON-NOVB

16:00 uur

Einde regiobijeenkomst (napraten tijdens netwerkborrel)

Zowel in de ochtend als in de middag is er een koffie/thee pauze waar u kunt netwerken met uw collega BWT-ers.

Wij rekenen op uw komst en wensen u alvast een fijne regiobijeenkomst toe.

 

Presentaties

De Omgevingswet en de impact van deze wet op het Bouw- en Woningtoezicht

Op 10 februari de eerste bijeenkomst van de Werkgroep Omgevingswet geweest. bben gehad.

Daar waren 14 afgevaardigden van evenzovele gemeenten. Inmiddels hebben zich nog een aantal gemeenten aangemeld. Wij zijn nog opzoek naar gemeenten uit het noorden en zuiden van Nederland. In deze bijeenkomst hebben we daar in eerste instantie gediscussieerd over onze rol in de toekomst.

Onze rol

Traditioneel komen wij pas bij het DO in beeld. Dan wordt een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend; die toetsen wij; we houden toezicht en dat was het dan.

In de Omgevingswet worden we meer Facilitator, Bemiddelaar en zelfs Adviseur, maar en aantal zaken moeten aan de voorzijde van het proces worden getoetst.

Gelijkwaardigheid en Welstand.

Vervolgens zijn wij niet in beeld, totdat het bouwwerk in gebruik wordt genomen.

Dan moeten we als een politieagent controleren of alles in orde is en zo nodig streng handhaven.

Invloed

Om die rol goed te kunnen uitvoeren is invloed nodig op de omgevingsplannen.

En die invloed is breder dan wij vanuit onze huidige rol gewend zijn. Wij en onze collega’s krijgen een andere rol en deze is gemeente breed.

Een aantal vragen die opdoemde waren:

 • Hoe krijgen we de huidige generatie BWT-ers zover dat ze wel hun invloed gaan hebben in het omgevingsplan.
 • Wat moet die rol dan zijn.

 

Ook denkt de werkgroep dat de speelruimte het bevoegd gezag wel eens minder zou kunnen worden.

In een verdere discussie hebben wij de volgende vragen gesteld

 • Hoe worden wij betrokken bij de visie en bij het ontwerp van het omgevingsplan.
 • Wat hebben wij in de aanbieding. Hoe stellen we ons op.

en zijn wij tot  de conclusie gekomen dat er een cultuuromslag bij medewerkers het bestuur nodig is

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn 2 werkgroepen in het leven geroepen

 • Een groep gaat zich zo snel mogelijk bezig houden met de internetconsultatie van de AMVB's: Consultatie begint op zijn vroegst in juni. Hierbij zal de meeste aandacht worden gegeven aan het BBL.
 • Een tweede groep gaat kijken naar de processen. (Omgevingsbesluit)

Wilt u deelnemen aan een van de werkgroepen stuur dan even een mail naar jgvleeuwen@almere.nl

Download

De Wet Kwaliteitsborging Bouw

De wet kwaliteitsborging bouw met een presentatie van de kwartiermakers over proces en uitvoering en een presentatie vanuit de werkgroep PKB over het standpunt van de vereniging.

Stand van zaken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Tijdens de regiobijeenkomsten heeft het instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) een toelichting gegeven op het – op 15 april aan de Tweede kamer gestuurde – voorstel van wet voor kwaliteitsborging in de bouw. In de presentatie zijn de belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel besproken en is tevens inhoudelijk ingegaan op de eisen die in de toekomst aan instrumenten voor kwaliteitsborging worden gesteld. Enkele van deze punten zijn:

 • Aannemers worden aansprakelijk voor alle gebreken die aan hen zijn toe te rekenen. De oplevering vrijwaart de aannemer niet langer van aansprakelijkheid
 • Bouwwerken die vergunningplichtig zijn vanwege de locatie of welstand (dakkapellen aan de voorkant, schuurtjes aan de openbare weg, etc.) worden bouwbesluittoetsvrij. Er moet wel nog en vergunning worden aangevraagd maar die aanvraag wordt niet meer aan het bouwbesluit getoetst
 • Instrumenten voor kwaliteitsborging moeten transparant en reproduceerbaar vastleggen hoe de kwaliteit wordt geborgd. Instrumenten mogen alleen door onafhankelijke kwaliteitsborgers worden toegepast
 • Kwaliteitsborgers moeten minimaal voldoen aan de met de kwaliteitscriteria 2.1 overeenkomende opleidings- en ervaringseisen
 • De Toelatingsorganisatie (een zelfstandig bestuursorgaan) gaat toezicht houden op het stelsel

Meer informatie is te vinden op www.instituutbouwkwaliteit.nl

De presentatie vanuit de werkgroep PKB 

De landelijke werkgroep PKB van de Vereniging BWT Nederland heeft sinds de regiodagen in 2015 zich slechts bezighouden met enkele aspecten van PKB. Door het uitblijven van ontwikkelingen uit Den Haag was er in wezen sprake van een radiostilte. Deze radiostilte heeft de werkgroep de vraag doen stellen of er nog vertrouwen in het proces en de uitkomst is. In februari jl. heeft de werkgroep het bestuur geadviseerd om samen met de VNG de minister te adviseren om de stekker uit het huidige proces te trekken. De werkgroep heeft onvoldoende vertrouwen in de realisatie van een robuust nieuw stelsel: de kern waarom het draait lijkt door politiek gezeul naar de achtergrond te verdwijnen, de kans op een papierentijger is groot gezien mogelijke taakstellingen ten aanzien van de toelatingsorganisatie, de kosten voor bepaalde gevolgklassen worden hoger dan nu, de pilots geven nog weinig hoop. Een ander aspect waarmee de werkgroep zich heeft bezighouden is een alternatief model voor het nieuwe stelsel: regionale bureaus voor kwaliteitsborging functionerend als ZBO waarin kennis en kunde van BWT wordt gebundeld en waarbij gewerkt op basis van een fee afhankelijk van de kwaliteit die een aannemer levert.

Download

Het verbod op asbestdaken

Tijdens de regiodagen is, vanuit het Regionaal Overleg Asbest Rijnmond en Utrecht, een presentatie gegeven. De presentatie ging over de consequenties van het naderende verbod op asbestdaken voor gemeenten.

Door het verbod krijgen gemeenten en omgevingsdiensten er een expliciete handhavingstaak bij.

Het ontbreken van leges op sloopmeldingen, de naderende privatisering in Bouw-en woningtoezicht en de verregaande gemeentelijke bezuinigingen, zorgen ervoor dat het handhaven van het verbod een uitdaging wordt.

Download

Meerwaarde van sprinklers

Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor een actieve blusinstallatie, zoals sprinklers. Dat is niet voor niets. De verantwoordelijke gebouweigenaren zijn zich steeds bewuster dat onze wet- en regelgeving hoofdzakelijk beperkt is tot vluchtveiligheid. Sprinklers bieden naast de publieke doelen ook een oplossing voor bedrijfscontinuïteit en schadebeperking. Opdrachtgevers hebben een enorme flexibiliteit bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen.

In de presentatie reikt VEBON-NOVB een aanpak aan, waarmee het gewenste brandveiligheidsniveau kan worden gerealiseerd. Met de juiste stappen, te beginnen met het opstellen van een brandveiligheidsvisie worden de gevolgen van een brand voorspelbaar! Kennis over sprinklers is een essentieel onderdeel om de meerwaarde van sprinklers te beoordelen.

In de presentatie wordt de werking van sprinklers toegelicht. Brand heeft met sprinklers geen kans! Met praktijkvoorbeelden.

 

Meer informatie via sprinkler.nl brandveiligwonen.org of john@eursprinkler.org  

 

Download

Onderhoudsplicht monumenten volgens de Erfgoedwet

Download

Van probleem- en risicoanalyse naar Uitvoeringsprogramma's onder de Omgevingswet

Een samenvatting van deze presentatie volgt zo snel mogelijk.

 

Download

BWT bij de ODMH

De omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in Gouda bestaat al bijna 40 jaar en heeft als één van de eerste OD’s in Nederland, per 1-1-2013 een afdeling BWT opgezet. Naast milieu- en zwemwatertaken, voert de dienst BWT taken uit voor 4 van haar 6 gemeenten en de Provincie-Zuid-Holland. Het inwoneraantal van de BWT gemeenten is ongeveer 175.000.

Deze worden bediend door een afdeling van ongeveer 50 mensen. Daarnaast zijn er 2 milieuafdeling en is er een afdeling Bedrijfsvoering, waardoor er in totaal circa 200 fte werkzaam is bij de ODMH. De aangesloten gemeenten en de provincie zijn eigenaar van de ODMH en de dienst beschouwt zichzelf als een (uitgeplaatste) afdeling van die eigenaren. De afdeling BWT bestaan uit drie teams: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juridisch en Plantoetsing. Er is veel kennis en kwaliteit over diverse onderwerpen binnen de ODMH aanwezig, waardoor er vaak meerwaarde gehaald kan worden uit vervanging, afstemming en samenwerking (zowel in- als extern). Door dit op deze schaalgrootte te organiseren, kan de ODMH deze werkzaamheden daarnaast tegen lagere kosten en minimaal dezelfde kwaliteit aanbieden dan de afzonderlijke gemeentes daarvoor hadden.

Download

De mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding

De overheid beïnvloedt het gedrag van burgers op verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn wetten, financiële prikkels en het verschaffen van informatie. Vanuit de wetenschap is er steeds meer bekend over de (psychologische) mogelijkheden om gedrag te beïnvloeden, bewust maar ook minder bewust. Wat zijn deze mogelijkheden en hoe ver mogen we hierin gaan? Deze presentatie wordt verzorgd door Lianne de Vries van de gemeente Hoorn. En gaat in hoe deze techniek in Hoorn wordt gebruikt

Download

Centrum vernieuwing Emmen

Gemeente Emmen heeft, in het kader van de realisatie van het nieuwe, 22 hectare grootte, themapark Wildlands Adventure Zoo ten westen van het centrum grote delen van de openbare ruimte van het centrum vernieuwd. Daarmee is een investering van meer dan 400 miljoen euro gemoeid. In zeer korte tijd, van 2012 tot en met 2016, zijn een aantal omvangrijke en bijzondere projecten, zoals de bouw van een tunnel van 235 m, de bouw van een parkeergarage, de aanleg van een nieuw centrumplein, de herinrichting van de markt en last but not least de bouw van een iconisch gebouw met een theater annex toegang tot het nieuwe themapark tot stand gebracht.

Daaromheen zijn ook nog een pakket aan infrastructurele aanpassingen in het centrum voorzien zoals de herinrichting van kruispunten, de aanleg van parkeerterreinen en de aanleg van boulevards. Het hele pakket aan projecten is in zeer korte tijd voorbereid en gerealiseerd. Op 18 maart is Wildlands feestelijk geopend door ZKH Willem Alexander, en op 25 maart is Wildlands voor het publiek opengegaan. Alle werkzaamheden waren op dat moment nagenoeg afgrond. Iedereen wordt uitgenodigd om het mooie nieuw centrum van Emmen en het bijzonder mooie themapark Wildlands te bezoeken!

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.