Managementsymposium en ALV 2023

Datum: 1-6-2023
Starttijd: 10:30:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede
Kosten: Gratis voor alle leden van de vereniging. Niet leden betalen € 207,25 excl. btw per persoon

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar houden wij ons managementsymposium op 1 juni a.s. samen met het Provero congres, waarbij een deel van het programma gescheiden, en een deel van het programma gecombineerd wordt gehouden. Door deze combinatie krijgt u een breed aanbod aan workshops om uit te kiezen, en zijn de pauzes tijdens deze dag op de zeer interessante beurs waarbij de laatste informatie over de implementatie van de Omgevingswet kan worden verkregen. En met de duidelijkheid van invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wilt u dit managementsymposium, met toch wel belangrijke onderwerpen voor ons vakgebied niet missen.
Wij stellen het zeer op prijs als u als lid van de Vereniging BWT aanwezig kunt zijn. De Vereniging zijn wij met u als lid samen!

Wij hebben voor u weer een mooi programma weten samen te stellen met aansprekende onderwerpen en sprekers. Maar tijdens dit managementsymposium willen wij ook als management onder elkaar in gesprek gaan over hoe u de aanstaande transitie inzet, en waar u de focus op gaat leggen in taken, uitvoering, financiering, prioritering en inzet. En belangrijk is ook de formele start van het collectief traineeship met de campagne voor het aantrekken van nieuw talent binnen het BWT. En waarbij u al hoort over al uitgevoerde traineeships, en in gesprek kunt gaan met oud-trainees, hoe zij dit hebben ervaren.

Een kort, maar voor ons als vereniging belangrijk, onderdeel van het managementsymposium is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In dit gedeelte hebben de vertegenwoordigers van de gemeentelijke leden en de GOL (Gemeenschappelijke Openbare Lichamen) leden stemrecht en willen wij samen met u bepalen welke koers wij als vereniging de komende jaren willen gaan varen.

Het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland is daarnaast natuurlijk de uitgelezen kans om op managementniveau met elkaar te netwerken over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht. Hier is ook voldoende ruimte voor opgenomen in het programma, waarbij dit tussen de diverse stands op de informatiemarkt veel inspiratie zal opleveren.

Het managementsymposium wordt gehouden in De Reehorst te Ede aan de Bennekomseweg 24 tegenover het IC Station Ede-Wageningen.  

De toegang is gratis voor alle leden van de Vereniging BWT Nederland, waarbij wij hopen op een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vanuit het management. Niet leden van de vereniging zijn ook welkom tegen betaling van € 207,25 excl. btw per persoon.

Schrijf u nu in via www.vereniging-bwt.nl of via www.bwtinfo.nl (zie op bwtinfo oranje balk bovenaan de homepage). Bij het inschrijven kunt u ook aangeven welke workshops u wilt volgen.

Na de sluitingsdatum ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving voorzien van de routebeschrijving, het definitieve programma en indien van toepassing de factuur. De stukken voor de ALV van de Vereniging BWT Nederland zullen eveneens eind mei op de website van de vereniging worden geplaatst. Deze zijn dan te vinden op de speciale pagina ALV 2023 aangemaakt op www.vereniging-bwt.nl, dezelfde pagina waarop u zich ook kunt inschrijven voor deze bijeenkomst.

Gelet op het boeiende programma van dit managementsymposium verwachten wij een grote opkomst. De inschrijving sluit op 24 mei 2023 of eerder indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Het bestuur van de Vereniging BWT Nederland ziet uit naar uw komst.

Programma

10:30 – 10:50 uur Registratie deelnemers, ontvangst, bedrijvenmarkt
10:50 – 10:55 uur Opening door Wico Ankersmit (dir. VBWTN)
10:55 - 11:25 uur

Natuurinclusief bouwen is zo veel meer dan groen aan de gevel en een nestkast aan de muur!

Volgend jaar wordt het Wereldcongres Future Green City in Nederland georganiseerd. Ook de Vereniging BWT Nederland participeert hierin mee en waarbij wij meer aandacht vragen voor natuur-inclusief bouwen en het verbeteren van de biodiversiteit in de gebouwde omgeving.
Bart Dijkman commercieel manager, en Lena Grunicke Natuurtechnisch adviseur bij de Koninklijke Ginkel Groep nemen ons mee in heel mooie voorbeelden om dit bij nieuwbouw en verbouw te realiseren
11:25 - 11:40 uur

Vervolg onderzoek ‘Financiering van VTH na invoering Omgevingswet en Wkb’

Nu de Omgevingswet toch echt op 1 januari 2024 in werking zal treden wordt de urgentie om na te denken over een geheel andere financiering van ons VTH vakgebied steeds groter. Jaco van Giesen en Rodney Blok  nemen de deelnemers mee in de opzet van het nieuwe onderzoek, en lichten een aantal eventuele alternatieven toe.

11:40 - 12:10 uur

Collectief traineeship en het aantrekken van (jong) talent binnen VTH/BWT

We gaan van start, en doet u mee? Een presentatie over de stand van zaken van het door de VBWTN opgezette collectief traineeship en de campagne voor het aantrekken van (jong) talent. Ook zullen Wendy Rijnaard projectleider vaktraineeship BWT van de gemeente Amsterdam en de projectleiders van ‘Bouwen aan Brabant’ Diane Nijbroek van de gemeente s-Hertogenbosch en Donald Meulensteen van de gemeente Dongen vertellen over hun ervaringen met het uitvoeren van traineeships, en nemen zij u mee in hoe zij er toe zijn gekomen zelf mensen binnen ons vakgebied op te gaan leiden. Daarnaast zijn de oud- trainees aanwezig om in de pauzes mee in gesprek te gaan, en te horen hoe zij dit traineeship hebben ervaren, en waarom zij hebben gekozen voor ons vakgebied.

12:10 - 12:30 uur ALV: (jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, meerjarenbegroting, bestuursbenoemingen) Toelichtingen door de voorzitter en de penningmeester
12:30 – 13:15 uur Lunchpauze en bedrijvenmarkt
13:15 – 14:15 uur

Inhoudelijke ronde

  • Inpassen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit
  • Stand van zaken en werking vergunningcheck en het aanvragen binnen het Omgevingsloket
  • Stand van Zaken DSO met de roadmap naar inwerkingtreding
  • Hoe werk je samen aan één omgevingsplan. Op basis van een case inzichtelijk wie er samen (moeten) werken aan een wijziging.
  • Wijzigen van een omgevingsplan”: techniek, proces en regie, en wat zie in het DSO van besluit en procedure.
  • Omgevingsplan, eerst de basis op orde. Hoe doen ze dit in Arnhem
14:15 – 14.45 uur Theepauze en Informatiemarkt
14:45 – 15:45 uur

Inhoudelijke ronde 

  • De onhoudbaarheid van het huidige legesstelsel met Opa en Wkb onder de Omgevingswet, maar wat zijn de alternatieven?
  • Actualiteiten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met gelijkwaardigheden, deelleveringen en kleine afwijkingen
  • Meervoudig bronhouderschap bij o.a. wijzigingsbesluiten zoals voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit
  • Annoteren: De keten van wet naar loket met de toepasbare regels aan activiteiten
15:45 – 16:00 uur

Gezamenlijke afsluiting van het Provero congres en het Managementsymposium van de VBWTN.

16:00 – 17:00 uur Samen proosten op een succesvolle dag onder het genot van live muziek.

* De in blauw aangegeven workshops zijn meer VTH gerelateerd, de in zwart aangegeven workshops zijn meer RO gerelateerd.

Jaarstukken

De accountant heeft de jaarstukken 2022 goedgekeurd, en worden hierbij aan de leden ter inzage gelegd.

De Inhoudelijke rondes    

U kunt een uit beide Inhoudelijke rondes 1 bijeenkosmt kiezen.

De presentaties vind u hier

Blok 1 13.15-14.15

Inpassen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit-Sandra Anzion, Anzion juridisch advies | omgevings- en bestuursrecht

Het omgevingsplan wordt straks niet meer integraal herzien zoals in het verleden het bestemmingsplan. Om het omgevingsplan actueel te houden, is voorzien in een inpassingsplicht voor alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Maar wanneer pas je in? Doe je dit na gereedkomen van het project of pas na vijf jaar? Hoe werkt dit en welke procedure moet worden gevolgd om in te passen? Aangezien er onder de Omgevingswet naar verwachting heel veel BOPA’s worden verleend, vraagt dit wel specifieke aandacht. Dit zal ook in het DSO goed moeten worden georganiseerd.

Stand van zaken DSO met de raodmap naar inwerkingtreding - Arie Duindam, Lead Productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet (Kadaster)

Arie Duindam neemt je in de breedte mee in de stand van zaken van het DSO-LV. Hij schetst de roadmap naar inwerkingtreding, de voorgenomen ICT ontwikkelingen voor de komende tijd, inzicht in de inrichting van het beheer en de globale toekomstvisie

Hoe werk je samen aan één omgevingsplan - Remco Koenders, Informatieanalist (Visma Roxit)

Als gemeente weet je één ding zeker: je hebt maar één omgevingsplan. Om te weten hoe je daar aan (samen)werkt, is het belangrijk eerst te weten wie er bij dat ene omgevingsplan betrokken zijn (en waarom).

In deze workshop maken we aan de hand van een case van een uitbestedende gemeente letterlijk inzichtelijk wie er samen (moeten) werken aan een wijziging van dat ene omgevingsplan. En ontdekken we welke aspecten meespelen om deze samenwerking succesvol te maken.
Let op! Deze workshop vereist actieve deelname!

Wijzigen omgevingsplan: techniek, proces en regie (TECHNISCH) - Nienke Jansen Senior adviseur digitale kerninstrumenten Omgevingswet (Geonovum)

Tijdens deze sessie gaan we in op het proces van het wijzigen van het omgevingsplan. We benaderen dat proces vooral vanuit de techniek. We gaan in op de producten en gegevens die je tijdens de verschillende fasen van de procedure moet aanleveren. Hoe ziet het wijzigingsbesluit er uit? Welke wijzigingsmethoden zijn er? Wat zien college en raad en waar zien ze dat? Wat zie je in het DSO van besluit en procedure? Er zullen geregeld meerdere wijzigingen van het omgevingsplan tegelijkertijd plaatsvinden. We constateren dat er regie nodig is om die gelijktijdige wijzigingen in goede banen te leiden en gaan in op wat die regierol zoal inhoudt..

 

Omgevingsplan, eerst de basis op orde (INHOUDELIJK) - Saskia Maessen, Bestuursadviseur & Klaas van Haaften, Urban planner (Gemeente Arnhem)

Bij de gemeente Arnhem denken we dat je alleen maar het omgevingsplan kan opbouwen en wijzigen door eerst de basis op orde te stellen. Dit doen we door nu al gebruik te maken van de mogelijkheden van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Met dit instrument kunnen we onze bestaande bestemmingsplannen omzetten in een structuur die we makkelijk kunnen invoegen in het omgevingsplan. Daarmee kunnen we na inwerkingtreding van de Omgevingswet voor 90% van de stad de ruimtelijke regels gelijk omzetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. Dit omgevingsplan bevat bovendien reserveringen voor de nog op te nemen nieuwe regels. Vervolgens kunnen we op basis van een milieukwaliteitsplan, waarin het milieubeleid van Arnhem staat, per thema het omgevingsplan gaan aanvullen met milieuregels ter vervanging van de bruidsschat. Voor het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen hebben we het Arnhemse handboek opgesteld. Het handboek bevat een toelichting op de opbouw van het omgevingsplan en de werkafspraken. Het handboek is noodzakelijk voor het vasthouden van de systematiek en het kunnen uitbesteden aan een planbureau. Het Arnhemse Handboek bevat ook de regelbibliotheek.

Stand van zaken en werking vergunningcheck en het aanvragen binnen het Omgevingsloket

Rick Bleeker is werkzaam bij Rijkswaterstaat en verantwoordelijk voor de gebruikerstoepassingen.

Bij de gebruikerstoepassingen Vergunningcheck, Aanvragen en Maatregelen op Maat staat de gebruiksvriendelijkheid voorop. Hoe begrijpelijk de systemen zijn is in belangrijke mate ook afhankelijk van de toepasbare regels. Deze zijn ook met elkaar verbonden: hoe omgevingsdocumenten worden geannoteerd heeft een directe connectie met de checker en de aanvragen van vergunningen en daarmee de toepasbare regels.

In deze sessie licht Rick de ontwerpkeuzen in de gebruikerstoepassingen toe aan de hand van concrete voorbeelden met de werkende software en content die is aangeleverd door verschillende overheidslagen.

Deze sessie sluit aan op de sessie van Imke Hornix ‘Annoteren van wet naar loket’ waarbij ingegaan wordt op de essentie van het annoteren van het omgevingsplan en de doorwerking in het loket.

Blok 2 14.45-15:45

De onhoudbaarheid van het huidige legesstelsel onder de Omgevingswet, maar wat zijn de alternatieven? - Jaco van Giezen, en Rodney Blok van SENZE.

Ja mits, vergunningvrij als dit kan, vergunningplicht als dat moet. Meer meldingsplicht en informatieplicht dan vergunningplicht. Veel meer bouwtechnisch vergunningvrij of meldingsplichtig, geen vergunningplicht meer voor brandveilig gebruik en Bouw- en sloopveiligheid gaat uit de vergunning en wordt een informatieplicht. Zo maar een paar effecten van de Omgevingswet. Maar hoe kunnen wij de kosten voor het uitvoeren van alle werkzaamheden nog blijven dekken, als alleen voor een vergunning leges mogen worden geheven. In deze workshop wordt ingegaan op de onhoudbaarheid van het huidige legesstelsel, en gaan we samen met u onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn om de VTH-taken te financieren.

Laatste stand van zaken Wkb en het ontwikkelen van een landelijke bindende database met breed geaccepteerde producten en materialen die als gelijkwaardigheid gelden

Een workshop met het laatste nieuws over de Wkb, met daarin aandacht voor de deelleveringen, kleine afwijkingen die een verklaring in de weg staan, en over gelijkwaardigheden. In veel bouwprojecten worden innovaties, nieuwe producten en nog niet aan de prestatie-eisen te toetsen materialen toegepast. Zijn dit gelijkwaardigheden waardoor ze buiten de Wkb vallen of kan er voor breed geaccepteerde producten en materialen een database worden ontwikkeld waar zowel bevoegd gezag als kwaliteitsborgers gebruik van kunnen maken? Hajé van Egmond van het ministerie van BZK neemt u mee in deze actualiteiten en dit idee om te komen tot deze database.

Meervoudig bronhouderschap: ook voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit wijzigen het omgevingsplan. - Nienke Jansen Senior adviseur digitale kerninstrumenten Omgevingswet (Geonovum)

Het omgevingsplan wordt gewijzigd met wijzigingsbesluiten, maar ook door voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit. Een deel van die besluiten stelt de gemeente zelf vast, een ander deel stellen provincie, Rijk en waterschap vast. Dat wordt meervoudig bronhouderschap genoemd: er zijn meerdere bronhouders die hetzelfde omgevingsdocument kunnen wijzigen. Om te voorkomen dat meerdere bronhouders in dezelfde bestandenset moeten werken wordt het  meervoudig bronhouderschap technisch opgelost met het tijdelijk regelingdeel. Voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit voegen een tijdelijk regelingdeel toe aan het omgevingsplan. De geconsolideerde regeling van het omgevingsplan bestaat daardoor uit de hoofdregeling, waarin de reguliere omgevingsplanregels van de gemeente staan, en alle tijdelijk regelingdelen die daarbij horen.

In deze workshop laten we zien hoe het tijdelijk regelingdeel werkt en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen tijdelijk regelingdelen vanuit voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit. We doen dat vooral aan de hand van voorbeelden. Ook gaan we in op het annoteren van tijdelijk regelingdelen met activiteiten. Is het wenselijk om dat te doen? En zo ja, hoe pas je dan die activiteiten in in de functionele structuur van de Registratie Toepasbare Regels? Wie maakt dan de toepasbare regels? Hoe werkt het dan bij de vergunningcheck?

Het tijdelijk regelingdeel wordt ook gebruikt bij het voorbereidingsbesluit van de gemeente zelf, dat het eigen omgevingsplan wijzigt met voorbeschermingsregels, en het voorbereidingsbesluit van de provincie dat de eigen omgevingsverordening wijzigt met voorbeschermingsregels

Annoteren: Van wet naar loket - Imke Hornix, Implementatie Adviseur - Toepasbare Regels expert (Min. BZK)

Imke Hornix is werkzaam bij Programma Aan de Slag (BZK) en Expert Toepasbare Regels. Ze neemt jullie mee in de keten ‘van wet naar loket’ en laat zien aan de hand van de Bruidsschat van de gemeente hoe een Omgevingsplan geannoteerd is met locaties en activiteiten.

Aan de activiteiten ‘hangen’ de toepasbare regels. Deze zijn terug te vinden in het loket zowel als check als de indieningsvereisten.
We zien dat veel gemeenten zich focussen op gebiedsontwikkeling. Wat betekent dat ten aanzien van je Omgevingsplan? Hoe ga je om met de bouwactiviteiten die in de Bruidsschat zitten?
Hoe zorg je ervoor dat het plan wat je gaat schrijven aansluit bij de dienstverlening die in de bruidsschat geborgd is?

 

Voorwaarden voor gratis deelname aan bijeenkomsten
Deelnemers die niet verschijnen en/of zich niet binnen 48 uur voor de betreffende bijeenkomstdatum per mail hebben afgemeld, ontvangen een factuur van €100,- administratiekosten. Dit ten behoeve van de al gemaakte kosten voor catering, locatie en onkostenvergoeding van eventuele sprekers.

Presentaties

Presentaties plenair ALV/ Managementsymposium 2023

In dit overzicht vindt u alle presentaties van het plenaire onderdeel van de ALV/ Managementsymposium 2023.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.