Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN

Datum: 10-5-2023
Starttijd: 9:15:00
Eindtijd: 16:00:00
Locatie: LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg
Kosten: Het congres is gratis toegankelijk voor alle leden van de Vereniging BWT Nederland, voor niet leden van de vereniging zijn de kosten € 200,- per deelnemer

Op een inspirerende locatie, namelijk de Lochal in Tilburg, vindt op woensdag 10 mei voor de tweede keer het VBWTN congres plaats speciaal voor toezichthouders en handhavers. Na het zeer geslaagde congres vorig jaar wordt wederom een zeer praktijkgerichte dag georganiseerd voor toezichthouders en handhavers met onderwerpen die specifiek op hun werk, taak en rol zijn toegesneden. Het programma voor deze dag is wederom samengesteld met toezichthouders en handhavers vanuit diverse gemeenten, met daarbij specifieke inbreng vanuit de gemeente Tilburg en Den Haag.

Het congres vindt plaats naast het station van Tilburg in de voormalige werkplaats van de NS, waarbij in de lunch en na afloop van het congres de deelnemer ook de gelegenheid wordt geboden deze prachtige locatie verder te ontdekken.
De onderwerpen zijn bedoeld om de toezichthouder en handhaver praktijklessen te geven, door praktijkervaring te delen, die toegepast kan worden in het dagelijkse werk. Om zo veel mogelijk onderwerpen te kunnen behandelen worden er tijdens de dag drie workshopronden gehouden. Ook zal natuurlijk het laatste nieuws worden besproken over welke impact en rolverandering er voor de toezichthouders zal plaatsvinden door de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet. 

Het congres is gratis toegankelijk voor alle leden van de Vereniging BWT Nederland, voor niet leden van de vereniging zijn de kosten € 200,- per deelnemer. 

Tijdens het congres zal ook interactief gebruik worden gemaakt van de BWT-app waarbij er wordt ingezet op het vergroten van het netwerk van de deelnemers.

Het beloofd een boeiend congres te worden met veel inbreng door Toezichthouders en Handhavers. De congresorganisatie ziet uit naar uw komst.

De inschrijving voor het congres is gesloten. 

09:15 uur

Inloop / registratie

vanaf 09:15 uur bent u welkom en staat er kopje koffie of thee voor u klaar

10:00 uur

Welkom en opening 

Door Wico Ankersmit, directeur Verening BWT Nederland

10:10 uur

Toezicht en handhaving in Tilburg

Welkom in Tilburg door Peter Straub, teammanager Toezicht en Handhaving, met een introductie van toezicht en handhaving binnen de gemeente waarbij met de inzet van wijkgericht werken nu en onder de Omgevingswet en de veranderingen die dit met zich mee brengt binnen de organisatie wordt gewerkt aan een veilige leefomgeving.

10:30 uur

Laatste stand van zaken Wkb en het ontwikkelen van een landelijke bindende database met breed geaccepteerde producten en materialen die als gelijkwaardigheid gelden

In veel bouwprojecten worden innovaties, nieuwe producten en nog niet aan de prestatie-eisen te toetsen materialen toegepast. Zijn dit gelijkwaardigheden waardoor ze buiten de Wkb vallen of kunnen wij voor breed geaccepteerde producten en materialen een database ontwikkelen waar zowel bevoegd gezag als kwaliteitsborgers gebruik van kunnen maken? Hajé van Egmond van het ministerie van BZK neemt u mee in dit idee om te komen tot deze database.

11:00 uur

Risicogericht werken aan een betere brandveiligheid

Waar maak je het verschil met toezicht en handhaving bij beperkte capaciteit? Dat is door risicogerichte inzet! Dit risicogericht werken vraagt wel vanaf vooroverleg tot handhaving aandacht. Ivo Snijders van de brandweer Midden en West Brabant neemt ons mee in hoe deze veiligheidsregio het risicogericht werken inzet binnen toezicht en handhaving.

11:20 uur

Koffiepauze

11:45 uur

Wkb en Omgevingswet in het handhavingsbeleid. ‘Ja mits’ u zich aan de regels houdt.

Risicogericht toezicht en handhaving op de Wet kwaliteitsborging met invulling van de locatie-specifieke risico’s en het omgaan met meldingen van strijdigheden door de kwaliteitsborger waarop het bevoegd gezag moet beslissen. Door Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland.

12:10 uur 12:10 tot 13:00 Workshopronde 1
13:00 uur

Lunchpauze met mogelijkheid rondje door de LocHal

13:50 uur 13:50 tot 14:40 Workshopronde 2
14:40 uur 14:40 tot 15:00 Zaalwissel met korte pauze
15:00 uur 15:00 tot 15:50 Workshopronde 3
15:50 uur

Afsluiting met aansluitend een borrel

Voorwaarden voor gratis deelname aan bijeenkomsten

Deelnemers die niet verschijnen en/of zich niet binnen 48 uur voor de betreffende bijeenkomstdatum per mail hebben afgemeld, ontvangen een factuur van €100,- administratiekosten. Dit ten behoeve van de al gemaakte kosten voor catering, locatie en onkostenvergoeding van eventuele sprekers.

Presentaties

De presentaties uit het plenaire deel van het Toezichthouders en Handhaverscongres

Download

Wkb en Omgevingswet in het handhavingsbeleid. ‘Ja mits’ u zich aan de regels houdt.

Risicogericht toezicht en handhaving op de Wet kwaliteitsborging met invulling van de locatie-specifieke risico’s en het omgaan met meldingen van strijdigheden door de kwaliteitsborger waarop het bevoegd gezag moet beslissen. Door Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland.

Download

Bouwfysica in de praktijk van het bouwtechnisch toezicht.

Peter Koelewijn. Tijdens deze workshop gaan we met Bouwfysica juist het dak op! Waar let je op en hoe ontdek je de grootste risico’s nu de technische installaties een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen het bouwproject? Denk hierbij aan PV-panelen in de BENG en de onderlinge ligging van afvoeren ten opzichte van luchttoevoeren. Is er wel genoeg ruimte op het dak? Op basis van voorbeelden uit onze praktijk kijken we wat er bouwfysisch op het dak te inspecteren valt en welke vragen daarbij naar voren komen. Door Ruud van Schie en Margreet Heemskerk van de gemeente Den Haag.

Download

Toezicht en handhaving op de gasketelwet en het handelingskader CO

Vanaf 1 april krijgt de gemeente te maken met meldingen van de installateur als hij bij werkzaamheden of een controle een koolmonoxide waarde van boven de 20ppm meet. In deze workshop wordt ingegaan op het door de Vereniging BWT Nederland opgestelde handelingskader CO en wordt vanuit de Vereniging BWT Nederland en Techniek Nederland gesproken over de nieuwe regels met betrekking tot de gecertificeerde installateur. 

Download

Bouw- en sloopveiligheid als informatieplicht buiten de bouwmelding en vergunning activiteit bouwen

Bouw- en sloopveiligheid wordt onder de Omgevingswet een aparte activiteit in de vorm van een informatieplicht, en is dus geen onderdeel meer van de vergunningaanvraag of melding. Wat komt hier bij kijken, hoe richt je dit proces in, en welke wijzigingen zijn er in de praktijk voor de toezichthouder met de komst van de veiligheidscoördinator en de verplichte risicomatrix.

Download

De Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur:

 De Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur: de opmaat naar één uniform overtredersbegrip? Beide wetten zorgen voor een forse extra taak voor gemeenten en het bouw- en/of woningtoezicht. Dezelfde toezichthouders die in woningen komen om controles te doen op basis van de bouwregelgeving of de Huisvestingswet kunnen ook vaststellen of de verhuurder zich houdt aan de regels op grond van het wetsvoorstel goed verhuurderschap. Dit sluit ook aan op de praktijk die gemeenten in hun toezicht tegenkomen: vaak is sprake van een stapeling van verschillende misstanden. De gemeente is vanwege haar brede rol op deze onderwerpen goed gepositioneerd om ook huurders te helpen bij het afdwingen van een lagere huurprijs. In een interactieve workshop zal Anjo Hoogendoorn van de gemeente Den Haag u op basis van praktijkvoorbeelden een doorkijk geven naar de gevolgen voor ons werk bij de invoering van beide Wetten.

Download

Toezicht op bouwtechnische en brandveiligheidsrisico’s op evenementen in de praktijk

Toezicht op bouwtechnische- en bouwveiligheidsrisico’s bij evenementen in de praktijk. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dat geldt ook voor evenementen. Door nieuwe ervaringen en voortschrijdende inzichten moeten Gemeenten en Veiligheidsregio’s steeds meer eisen stellen aan de veiligheid op- en rondom evenementen. Als het gaat om bijvoorbeeld podia, tenten, tribunes of tijdelijke stadions, wat hebben wij in de afgelopen jaren geleerd en hoe gaan wij hiermee om in de Praktijk? Vanuit hun werkervaring nemen Carlo Poels van de gemeente Den Haag en Jos van Heck van de Omgevingsdienst regio Nijmegen u mee in de uitdagingen en de aanpak van dit proces

Download

Toezichthouden op constructieve veiligheid voor niet specialisten.

Niet iedere toezichthouder heeft uitgebreide kennis over constructieve veiligheid, maar wordt wel gevraagd hierop toe te zien. Vanuit de praktijkervaring van een toezichthoudend constructeur worden de meest belangrijke aandachtspunten in deze praktijkworkshop door middel van casussen toegelicht door Persijn van Beek van de gemeente Noordoostpolder. 

Download

Praktijkcasus toepassen bestuursdwang na illegale bouw

Een beruchte overtreder die een spoor van ellende achterlaat… Hoe pak je dat aan? Welke middelen staan ons ter beschikking bij complexere handhavingszaken? Het opleggen van een bouwstop of een last onder dwangsom ligt vaak voor de hand. Maar wat als dat niet het gewenste effect heeft? Is het mogelijk om tijdens uitvoering van de werkzaamheden de omgevingsvergunning intrekken? Kan het toepassen van spoedeisende bestuursdwang een optie zijn? Gerd-Jan van der Hoek en Michael Spaans van de gemeente Den Haag nemen u mee in een casus over handhaving tijdens de uitvoering, die een onverwachte en verassende wending nam! 

Download

Dat kunnen ze toch niet maken!

Maak jij dat wel eens mee? Je komt als toezichthouder bij een mooi monument en zonder vergunning zijn er allerlei aanpassingen verricht. Allerlei oude en waardevolle elementen zijn niet meer aanwezig…En iets monumentaals kun je maar eens keer stuk maken. En nu? Hoe los je dat op? Hoe doen toezichthouders en handhaver dat in andere gemeenten? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen Pieter Dijkstra van de gemeente Soest en Anton Wolthuis jullie mee wat we in gemeenteland zoal tegenkomen in de praktijk en hoe dit wordt aangepakt. En we horen natuurlijk ook graag wat jullie meemaken en hoe jullie optreden... Want niks mooier dan kennis uitwisselen en van elkaar leren: Dat is ook wat we willen bereiken met het Platform Handhaving Leefomgeving.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.