BENG en overheidsgebouwen: 2019 een overgangsjaar

 

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen.

 

Voor alle overige nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw) geldt dat vanaf 1 januari 2020.

Wat is BENG?
De BENG-eisen vervangen de energieprestatiecoëfficient (EPC). In de praktijk betekent dit dat de energieprestatie van nieuwbouw wordt vastgesteld aan de hand van drie eisen en is het niet langer mogelijk om de eisen onderling te compenseren.
De 3 BENG-eisen zijn:

  1. 1.De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. 2.Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. 3.Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
  4. 4.Lees meer over de wettelijke eisen van BENG.

Wat is een overheidsgebouw?
In de wijziging van het Bouwbesluit 2012, Stb 2015,425 staat dat nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd, na 31 december 2018 bijna energieneutraal zijn. Dit roept de vraag op wat in deze context wordt verstaan onder een overheid en een overheidsinstantie. Een gebouw is een overheidsgebouw:

  • Eigendom is van rijk, provincie, gemeente of waterschap
  • Wordt gebruikt door rijk, provincie, gemeente, waterschap of een bij wet ingestelde ZBO of adviesraad. Bij rijk, provincie, gemeente en waterschap spreekt dit vanzelf. Hieraan worden ook organisaties in het openbaar bestuur toegevoegd. Kenmerkend voor deze organisaties is dat zij zijn ingesteld bij wet en dat ze voor het overgrote deel van hun budget afhankelijk zijn van belastinggelden.

Wat is geen overheidsgebouw?
Gebouwen die niet als overheidsgebouw worden gezien, zijn private instellingen met een publieke taak, zoals:

Zorginstellingen

Welzijnsinstellingen

Woningbouwcorporaties

Onderwijsinstellingen

BENG-eisen overgangsjaar 2019

Speciaal voor overheidsgebouwen is een BENG-berekeningswijze ontwikkeld voor het overgangsjaar 2019.

De berekeningswijze voor alle nieuwbouw (NTA 8800) wordt pas op 1 januari 2020 ingevoerd. Deze ‘BENG-berekeningswijze 2019’ voor overheidsgebouwen geldt vanaf 1 januari tot en met 31 december 2019. Het gaat daarbij om het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van drie typen overheidsgebouwen, te weten:

  • kantoorgebouwen >100 m2
  • cellengebouwen
  • bijeenkomstgebouwen

Nieuw te bouwen overheidsgebouwen die buiten een van deze categorieën vallen, zijn in 2019 EPC-plichtig. Vanaf 1 januari 2020 vervalt de (tijdelijke) BENG berekeningswijze die in 2019 wordt gebruikt. Vanaf dat moment is er nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor àlle nieuwbouw, inclusief overheidsgebouwen.

Overheidsgebouwen
Gebouwfunctie Energiebehoefte [kWh/m2/jr] Primair fossiel energiegebruik [kWh/m2/jr] Aandeel hernieuwbare energie [%]
Kantoorgebouw (>100 m2 BVO) 50 25 50
Bijeenkomstgebouw 60 25 50
Celgebouw 60 60 50

In 2017 is voor overheidsgebouwen onderzoek gedaan naar de kosteneffecten, ter onderbouwing van de hoogte van de BENG-eisen. Dit heeft voor cellen- en bijeenkomstgebouwen geleid tot de bovenstaande hoogte van de BENG-eisen.

Het uitgangspunt bij BENG-overheidsgebouwen in 2019 is dat de 3 hoofdfuncties: kantoor, bijeenkomst en cellen een goede dekking zijn voor nieuw te bouwen overheidsgebouwen.
De hoofdfunctie van het gebouw betreft de functie met het grootste gebruiksoppervlakte. Deze functie is bepalend of het gebouw BENG of EPC-plichtig is. Als de hoofdfunctie van het gebouw kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie of celfunctie is, dan is het gebouw BENG-plichtig. In alle andere gevallen is het gebouw EPC-plichtig.

Als het gebouw BENG-plichtig is moeten de eventueel aanwezige nevenfuncties (niet zijnde de gebruiksfuncties kantoor, bijeenkomst of cel) toebedeeld worden aan de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw. Het gebouw wordt vervolgens getoetst aan de BENG-overheidsgebouwen eisen.

Als het gebouw EPC-plichtig is moet voor het gebouw een EPC-berekening opgesteld worden die getoetst wordt aan de EPC-eisen. In dat geval moeten de schematiseringsregels conform NEN 7120 gebruikt worden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld:
Als een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte groter dan 100 m2, ook nog een fitnesszaal (sportfunctie) heeft met een gebruiksoppervlakte van 20 m2, dan betreft het de hoofdfunctie kantoor en moet deze fitnesszaal als gebruiksfunctie kantoor meegenomen worden in de BENG-berekening. Andersom geldt dit ook: als in een groot sportcomplex met een gebruiksoppervlakte van 600 m2, een kantoor zit van 120 m2, dan betreft het de hoofdfunctie sport en moet voor dit gebouw inclusief het kantoorgedeelte een EPC opgesteld worden.

Software BENG-overheidsgebouwen
Voor de periode 1 januari t/m 31 december 2019 zijn de BENG-eisen voor de drie bovengenoemde typen overheidsgebouwen gebaseerd op de NEN 7120 en te berekenen met de software BENG Overheid 2019. Vanaf 1 januari 2020 wordt de NTA 8800 als berekeningswijze voor alle nieuwbouw aangewezen, ook voor deze drie typen overheidsgebouwen.

Bron: RVO.nl

Ga ook naar:
Internetconsultatie BENG staat open


NTA 8800: EPG Bepalingsmethode downloaden

NTA 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Over het algemeen is dit een getalswaarde in kWh/m2y, met uitzondering van het aandeel hernieuwbare energie, dat wordt weergegeven als percentage. Het toepassingsgebied strekt zich uit over alle gebouwen van alle gebruiksfuncties waarvoor de (bouw)regelgeving eisen stelt aan de energieprestatie, zoals woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand.
U kunt NTA 8800 vrij beschikbaar downloaden.

Leren werken met NTA 8800
Met NTA 8800 breekt een nieuw tijdperk aan voor de bepaling van energieprestatie. NEN helpt u met het leren werken met NTA 8800. Daarom zijn er vanaf 2019 verschillende type kennissessies om u goed te laten leren werken met de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen. Vanaf maart 2019 biedt NEN de ½-daagse informatiebijeenkomst ‘NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie’ aan die u voorbereid op dit nieuwe tijdperk.

 

Norm

NTA 8800:2018 nl

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NTA 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Over het algemeen is dit een getalswaarde in kWh/m<sup>2</sup>y, ...

Meer informatie over deze norm

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.