Jaarcongres 2023 “Samen bouwen aan een mooi, veilig en duurzaam Nederland”

Datum: 12-10-2023
Starttijd: 10:00:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: De Heerlickheijd van Ermelo
Kosten: zie de inschrijfpagina

In samenwerking met:

Onze hoofdsponsor

 

Sponsoren

 

 

Inschrijving gesloten. Wij zitten vol.

Congresprogramma BWT congres 2023

"Samen bouwen aan een  mooi, veilig en duurzaam Nederland”

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert de Vereniging BWT Nederland voor de 20e keer haar grote jaarcongres voor en door iedereen die betrokken is binnen het brede vakgebied van het Bouw- en Woningtoezicht. Ook dit jaar doen wij dit in samenwerking met de VKBN (Vereniging KwaliteitsBorging Nederland). Dit jaar dus een jubileum editie die u zeker niet wilt missen.

Dit jaar wordt het jaarcongres wederom gehouden in de prachtige accommodatie "De Heerlickheijd van Ermelo" aan de rand van Ermelo. Deze schitterend gelegen congreslocatie mag inmiddels wel worden gezien als de thuislocatie voor ons jaarcongres, maar dat is ook mede omdat deze locatie ook zeer goed gewaardeerd wordt door de deelnemers en participanten.

Het thema van dit jaar is: “Samen bouwen aan een mooi, veilig en duurzaam Nederland”. Waarbij uiteraard de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging veel aandacht krijgt, maar waarbinnen de focus zal moeten worden gelegd op waar wij het met elkaar voor doen. Ons land heeft heel grote opgaven als het gaat om natuurherstel, vergroten van de biodiversiteit en de energietransitie. Daarnaast groeit het aantal inwoners in ons land nog steeds waardoor er ook een enorm grote bouwopgave blijft.

Binnen dit 20e jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland staat dan ook het samen bouwen aan een mooi, veilig en duurzaam Nederland centraal. Met nieuw talent, met nieuwe technieken, en vooral ook anders. Biobased, innovatief, conceptueel en industrieel zijn onderwerpen die onze Keynote spreker Edwin Schenk zal toelichten, maar die ook in diverse workshops aan bod komen. Ook de toekomst van toetsing en toezicht komt uitgebreid aan bod waarbij vanuit DSGO het toetsen van vergunningen en het toezicht houden met 3D open BIM modellen aan planregels en bouwregels.

De middag staat ook dit jaar weer in het teken van zeer gevarieerde inhoudelijke workshops voor iedere expertise binnen het Bouw- en Woningtoezicht waarbij ook een aantal workshops in samenwerking met de VKBN zullen worden verzorgd. Het zal voor de deelnemers dan ook weer lastig worden om uit het brede aanbod een keuze te maken aangezien er maar uit 2 van de 20 workshops kan worden gekozen.

Meld u nu snel aan voor ons jaarcongres, want de kans bestaat dat wij ook dit jaar, in verband met de grote belangstelling, de mogelijkheid tot inschrijving weer vroegtijdig zullen moeten sluiten.

09:00 – 10:00 uur

Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt
10:00 – 10:15 uur

Opening door onze dagvoorzitter Jan Vreugd en voorzitter van de Vereniging BWT Nederland Else Poortvliet

10:15 – 10:40 uur DSGO en ‘BIM Vergunningen’. Een presentatie over het project digitaal toetsen van 3D BIM modellen, waarbij al vanaf ontwerp de toets aan de ruimtelijke regels en een deel van de bouwtechnische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving plaatsvindt.
10:40 - 11:00 uur De laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wkb en de nog openstaande punten binnen dit stelsel door Hajé van Egmond van het Ministerie van BZK

11:00 – 11:30 uur

Koffiepauze en informatiemarkt
11:30 – 11:45 uur Samen bouwen aan een mooi, veilig en duurzaam Nederland met de stand van zaken campagne, ‘bouwen aan BWT’ en het traineeship.
11:45 – 12:30 uur De toekomst van de bouw als nieuwe zuurstof voor ons vakgebied: De hoeveelheid problemen en complexe vraagstukken binnen de bouwopgave stapelen zich op. Maar hoe kom je tot oplossingen? Aan de hand van wereldwijde trends, vernieuwing en innovaties neemt onze Keynote spreker Edwin Schenk ons mee in een wereld die ons brein zal openzetten en prikkelen om te zien wat er allemaal al speelt. Want als we blijven doen wat we al doen, krijgen we hetzelfde. Met een realistische kijk op de toekomst van het bouwen gaan we zien dat het anders zal gaan worden!
12:30 – 13:30 uur Lunchpauze en Informatiemarkt
13:30 – 14:30 uur WORKSHOPS 1e ronde 
14:30 – 15.00 uur Theepauze en Informatiemarkt
15:00 – 16:00 uur WORKSHOPS 2e ronde 
16:00 – 16:05 uur Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit
16:05 – 17:00 uur Naborrelen en netwerken

Het congres is gratis toegankelijk voor leden van de Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland. Voor het aantal leden per gemeentelijk of GOL geldt: tot en met 60.000 inwoners 2 deelnemers, vanaf 60.000 tot 125.000 inwoners 3 deelnemers, vanaf 125.000 tot 250.000 inwoners 4 deelnemers, en vanaf 250.000 inwoners 5 deelnemers gratis. Deelnemers boven het hierboven genoemde aantal leden of leden van de VKBN, Provero of van de VVM die niet lid zijn van de VBWTN betalen €100,- Niet leden van bovenstaande verenigingen betalen € 300,-.

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Voorwaarden voor gratis deelname aan bijeenkomsten
Deelnemers die niet verschijnen en/of zich niet binnen 48 uur voor de betreffende bijeenkomstdatum per mail hebben afgemeld, ontvangen een factuur van €100,- administratiekosten. Dit ten behoeve van de al gemaakte kosten voor catering, locatie en onkostenvergoeding van eventuele sprekers.

Workshopronde 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur

W1.1

VOL Management sessie: Financiering taken met voorbeelden van legesverordeningen onder de Omgevingswet en discussie over alternatieven. VOL

In deze workshop gaan we in op onderzoek naar een goede (alternatieve) financiering van VTH taken na invoering van de Omgevingswet en de Wkb. De workshop wordt verzorgd door Senze en het bestuur van de VBWTN.

W1.2

Stand van zaken Digitaal stelsel Omgevingswet met vergunningaanvraag en melding van de diverse activiteiten

Binnen deze workshop wordt door de ontwikkelaars van het DSO ingegaan op de laatste aanpassingen met betrekking tot het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen onder de Omgevingswet.

W1.3

Informatieplicht bouw- en sloopveiligheid en de nieuwe Omgevingswet-proof richtlijn bouw- en sloopveiligheid

Vincent Hilhorst van de gemeente Den Haag gaat in deze workshop met u aan de slag met de nieuwste versie van de richtlijn, en gaat in op het proces van de informatieplicht bouw- en sloopveiligheid die bij zowel een melding voor de bouwactiviteit als een vergunningaanvraag voor een bouwactiviteit om de hoek komt kijken. 

W1.4

Toezichtprotocol bouw en het handhavingsbeleid onder de Omgevingswet en Wkb

De Omgevingswet met daarbinnen de Wkb vraagt een aanpassing van het handhavingsbeleid, en ook een andere rol bij de toepassing van de toezichtprotocollen Bbl. Pascal van de Wetering en Anton Wolthuis nemen de deelnemers mee door het geven van practische tips bij het opstellen en toepassen van dit nieuwe handhavingsbeleid met uitvoeringsprogramma. 

W1.5

VOL De driedubbele knip binnen de Omgevingswet  met een buitenplanse Opa, een  binnenplanse Opa en de activiteit bouwen binnen één initiatief.  VOL

Na invoering van de Omgevingswet hebben we niet alleen te maken met een knip, maar ook met een driedubbele knip waarbij een ruimtelijk basisbesluit wordt gevraagd los van de binnenplanse omgevingsplanactiviteiten. Henry de Roo leert de deelnemers van deze workshop alle kneepjes van deze drie dubbele knip, die in de praktijk heel veel zal worden toegepast.

W1.6

WKB en het handhavingskader bij onder andere kleine afwijkingen en/of het ontbreken van een verklaring

Hajé van Egmond van het ministerie van BZK gaat in deze workshop in op het handhavingskader Wkb dat de VNG samen met VBWTN en BZK heeft opgesteld, en het bevoegd gezag inzicht geeft in de keuzes te maken binnen de rol van handhavend bestuursorgaan.

W1.7

Toezicht op bouwtechnische en brandveiligheidsrisico's op evenementen in de praktijk

Carlo Poels en Jos van Heck nemen de deelnemers mee in de praktijk van evenementenaanvragen en het toezicht op deze evenementen in de praktijk. Van constructieve veiligheid tot brandveiligheid worden besproken en getoond via voorbeeld uit de praktijk als specialist op zowel grote als kleinere evenementen.

W1.8

Wkb workshop: Wat zijn de Do's en Don'ts in samenwerking tussen de kwaliteitsborger en het bevoegd gezag met ervaringen uit de STIPP projecten

In deze workshop wordt door zowel kwaliteitsborgers als gemeenten ingegaan op hun ervaringen die zij hebben opgedaan bij al uitgevoerde proefprojecten. Wat ging goed, wat kon beter, en vooral hoe kan ieder zijn eigen rol goed uitvoeren in samenwerking met elkaar.

W1.9

De risico’s en uitdagingen bouwkwaliteit bij transformatie, optoppen en het rechtens verkregen niveau

Saskia Hegeman, unitmanager consultancy en onderzoek bij Nieman neemt de deelnemers aan deze workshop mee naar de praktijk van transformatie, optoppen en daarbinnen de risico’s en uitdagingen in relatie tot kosten en uitvoeren bij het toepassen van het liefst een hoger niveau dan het rechtens verkregen niveau om een goed woon- en leefklimaat te behalen

W1.10

De Vereniging Kwaliteitsborging Nederland en haar missie. Een workshop op de bedrijvenmarkt waar de VKBN en haar leden zich presenteren

Wilt u precies weten wat de rol is van de kwaliteitsborger, hoe de instrumenten werken, en hoe een kwaliteitsborger als bedrijf is georganiseerd? Neem dan deel aan deze meet- and greet workshop op de bedrijvenmarkt waar de verschillende aanwezige kwaliteitsborgers en instrumentaanbieders met u in gesprek gaan, en al uw vragen beantwoorden.

W1.11

Effect van de komst van de Wkb op de wet VTH en behandeling prioriteitenmatrix Wkb

Deze workshop, verzorgd door Iwan de Vreede en Hubert Dierkx van Omgevingscentrum, behandelt de prioriteringsmatrix voor de Wkb waarbij de focus ligt op welke aspecten gemeenten moeten controleren. Verder wordt de invloed van de Wkb op de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) besproken, samen met de implementatiestappen binnen gemeentelijke contexten.

Workshopronde 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur

W2.1

Management sessie: Het traineeship BWT. Missie, stand van zaken, opzet en de eerste ervaringen

Wat houdt het traineeship van de Vereniging BWT in? Hoe kunnen wij daaraan deelnemen? Met welke partijen doen jullie dit traineeship? Zijn er al trainees aan de slag, en hoe krijgen wij een trainee binnen onze organisatie? Al deze vragen, met daarbij een toelichting over de laatste stand van zaken waarbij ook een aantal gestarte trainees zich voorstellen komen in deze managementsessie aan bod.

W2.2

Natuurinclusief bouwen is meer dan groen aan de gevel. Hoe biodiversiteit als doel binnen het bouwproject kan worden gerealiseerd

Naast regels over verduurzamen en energietransitie verwachten wij de komende jaren veel nieuwe regelgeving die aandacht vraagt voor natuur-inclusief bouwen en het verbeteren van de biodiversiteit in de gebouwde omgeving.
Lena Grunicke Natuurtechnisch adviseur bij de Koninklijke Ginkel Groep neemt u in deze workshop mee in heel mooie voorbeelden om dit bij nieuwbouw en verbouw nu al op een goede manier te realiseren.

W2.3

De rol van de markt en het bevoegd gezag op de Gasketelwet en het handelingskader Koolmonoxide

Vanaf 1 april dit jaar heeft de gemeente te maken met meldingen van de installateur als hij bij werkzaamheden of een controle een koolmonoxide waarde van boven de 20ppm meet. In deze workshop wordt ingegaan op het door de Vereniging BWT Nederland opgestelde handelingskader CO en worden door Remco van der Linden en Maurice Roovers van Techniek Nederland de nieuwe regels met betrekking tot de gecertificeerde installateur en de rol van het bevoegd gezag hierbij toegelicht.

W2.4

Toetsing en toezicht op constructieve veiligheid voor niet specialisten

COBc bestuurslid, en constructeur Persijn van Beek geeft in deze workshop een uur lang praktische tips en adviezen vanuit aansprekende praktijkvoorbeelden, waarbij de niet constructeur die wel bij toetsing en toezicht met constructieve veiligheid te maken heeft na deze workshop toch anders naar constructieve veiligheid binnen een bouwaanvraag of bouwproject zal kijken. 

W2.5

Leren van branden. Welke lessen kunnen we trekken uit een aantal branden van de afgelopen tijd in relatie tot de verduurzaming van de gebouwvoorraad  

Een grote brand in een opgetopt appartementengebouw en een compleet tijdelijk complex afgebrand, beiden in Amsterdam en een onbeheersbare brand op een gerenoveerde rij woningen in Arnhem. Johan van der Graaf. Onderzoeker en adviseur bij het NIPV laat ons zien wat wij kunnen leren van deze branden, en hoe wij voor de toekomst rekening kunnen houden met de risico’s die deze verduurzaming met zich mee brengt.

W2.6

VOL Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet met de wijzigingen in het Bbl en de beleidsvrijheid in het Omgevingsplan VOL

Als er één onderwerp is dat zeker ingrijpend wijzigt onder de Omgevingswet dan is dat het nieuwe vergunningvrije bouwen. Naast de knip die een ruimtelijke en bouwtechnische beoordeling vraagt zal straks de ruimtelijke toets deels landelijk (Bbl) als lokaal (Omgevingsplan) moeten plaatsvinden waarbij voor dit lokale deel de gemeente keuzes dient te maken. Henry de Roo neemt de deelnemers van deze workshop mee in de verschillen en keuzevrijheid. 

W2.7

Keuzestress/Keuzevrijheid bij nieuwe initiatieven. Omgevingsplan, TAM/Imro, BOPA of toch nog snel een bestemmingsplanwijziging?

Voor dat het echte Omgevingsplan er is zal dit nog bij de meeste gemeenten wel een paar jaar in beslag nemen. Maar hoe gaan we de komende jaren dan als VTH om met nieuwe initiatieven? In deze workshop laat Klaas van Haaften, adviseur bij de VNG en RIO, zien welke keuzemogelijkheden er zijn, en welke keuzestress dit wellicht binnen uw organisatie gaat opleveren.

W2.8

Innovaties in de Bouw, binnenkijken bij fabrikanten die vooroplopen met innovaties en industriëel bouwen.

Wat kan er nu al? Om de wereld beter achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen zullen wij moeten vernieuwen en veranderen. Dat is niet eenvoudig, maar de mogelijkheden zijn er wel en worden steeds vaker benut. Er zijn inmiddels ruim 50 Nederlandse (nieuwe) producenten die duurzame woningen produceren. Het kan echt duurzamer, sneller en betaalbaarder. Met hout. In Prefab. En kleiner. Nieuwgierig? Laat je inspireren en maak kennis met vernieuwende mogelijkheden in de bouw! Durven en Doen komt aanbod tijdens deze workshop verzorgd door onze keynotespreker Edwin Schenk.

W2.9

VOL Wkb workshop: Ervaringen van de kwaliteitsborger met bouwfouten in de praktijk van toetsing en toezicht VOL

Marcel de Best en Sue-Ellen de Nijs van BouwQ neemt u in deze workshop mee in de ervaringen van diverse kwaliteitsborgers en laat zien welke bouwfouten zij in de praktijk tegenkomen, hoe zij hier op reageren en acteren, en hoe deze worden vastgelegd tijdens de borging en het dossier bevoegd gezag.

W2.10

Inspiratiesessie verken de grenzen van bouwplannen met  AI (Artificiële intelligentie) binnen VTH 

Doe mee met onze inspirerende sessie geleid door Henri Vogel en Anton Wolthuis. Verken kansen, uitdagingen en toepassingen in AI en VTH. Ervaar levendige voorbeelden en verken de uitgebreide perspectieven, kansen en uitdagingen in de AI- en VTH-wereld. Tino Zwirs neemt je aan de hand van een pilot mee door het proces van AI-ondersteunde behandeling van de bouwaanvraag. En hier is jouw kans om ook deel te nemen!

Welke kansen zie jij in de synergie tussen AI en VTH? Of maak je je zorgen over mogelijke banenverlies? Ongeacht je standpunt, de toekomst is in aantocht, en eigenlijk is ze al begonnen… Dus waarom zou je je niet voorbereiden? Doe mee met onze brainstormsessie en bereid je voor op de toekomst!

Gelet op diverse ontwikkelingen, en omdat enkele sprekers nog niet op de tekst van de workshop hebben kunnen reageren door hun vakantie kunnen er nog kleine wijzigingen plaatsvinden binnen het programma.

Schrijf je snel in voor de workshop van je keuze want Vol is Vol. 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.