Managementsymposium en ALV 2024 in combinatie met het Provero congres

Datum: 30-5-2024
Starttijd: 10:30:00
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede
Kosten: Gratis voor alle leden van de vereniging. Niet leden betalen € 207,25 excl. btw per persoon

Het managementsymposium wordt gehouden in De Reehorst te Ede aan de Bennekomseweg 24 tegenover het IC Station Ede-Wageningen.  

De toegang is gratis voor alle leden van de Vereniging BWT Nederland, waarbij wij hopen op een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vanuit het management. Niet leden van de vereniging zijn ook welkom tegen betaling van € 207,25 excl. btw per persoon.

Schrijf u nu in via www.vereniging-bwt.nl of via www.bwtinfo.nl (zie op bwtinfo oranje balk bovenaan de homepage). Bij het inschrijven kunt u ook aangeven welke workshops u wilt volgen.

Na de sluitingsdatum ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving voorzien van de routebeschrijving, het definitieve programma en indien van toepassing de factuur. De stukken voor de ALV van de Vereniging BWT Nederland zullen eveneens eind mei op de website van de vereniging worden geplaatst. Deze zijn dan te vinden op de speciale pagina ALV 2023 aangemaakt op www.vereniging-bwt.nl, dezelfde pagina waarop u zich ook kunt inschrijven voor deze bijeenkomst.

Gelet op het boeiende programma van dit managementsymposium verwachten wij een grote opkomst. De inschrijving sluit op 20 mei 2024 of eerder indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Het bestuur van de Vereniging BWT Nederland ziet uit naar uw komst.

Programma

10:30 – 10:50 uur Registratie deelnemers, ontvangst, bedrijvenmarkt
10:50 – 11:00 uur Opening door Wico Ankersmit (dir. VBWTN)
11:00 - 11:40 uur

Risicomanagement door Martin van Staveren

Risicogestuurde kwaliteitsborging is absoluut noodzakelijk voor een effectieve uitvoering van de Wkb. Immers, niet alles kan worden gecontroleerd, dus moeten er onderbouwde, risicogestuurde keuzes worden gemaakt. In deze bijdrage verkennen en beantwoorden we deze vragen: wat is een risicobenadering, hoe werkt die in de praktijk en wat vraagt dat van jou? We sluiten af met tips voor de praktijk.

11:40 - 12:10 uur

Naar een andere financiering van VTH

Nu de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden wordt bij een aantal gemeenten al duidelijk dat de huidige financiering geen toekomstperspectief biedt. Dat is dan ook de reden dat momenteel wordt gewerkt aan een uitgebreid onderzoek naar een nieuwe financiering van ons VTH vakgebied. Van dit onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de VNG en de VBWTN zullen tijdens het managementsymposium de eerste resultaten worden gedeeld, maar ook zullen de deelnemers worden gevraagd te reageren op deze eerste resultaten. Jaco van Giesen en Michel Hek

12:10 - 12:30 uur

ALV: (jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, meerjarenbegroting, bestuursbenoemingen) Toelichtingen door de voorzitter en de penningmeester

12:30 – 13:15 uur Lunchpauze en bedrijvenmarkt
13:15 – 14:15 uur

Workshop ronde 1

 • Transitiestrategie Omgevingsplan
 • Echte ‘toepasbare’ regels voor vergunningvrije activiteiten vraagt het aanpassen van de bruidsschat
 • Tijdelijke regelingdelen
 • Externe veiligheid in het omgevingsplan
 • Annotatierichtlijn voor omgevingsdocumenten
14:15 – 14.45 uur Theepauze en Informatiemarkt
14:45 – 15:45 uur

Workshop ronde 2

 • Wijzigen van je Omgevingsplan en impact op de Toepasbare Regels
 • Het DSO-LV Open Stelsel voor Derden: gereedschapskist voor goede ideeën
 • Annotatierichtlijn voor omgevingsdocumenten
 • Geen regel zonder handhaving, zonder handhaving geen regel
 • Geo en locaties in omgevingsdocumenten
15:45 – 16:00 uur

Gezamenlijke afsluiting van het Provero congres en het Managementsymposium van de VBWTN.

16:00 – 17:00 uur

Samen proosten op een succesvolle dag onder het genot van live muziek.

Jaarstukken

De accountant heeft de jaarstukken 2023 goedgekeurd, en worden hierbij aan de leden ter inzage gelegd.

Workshop rondes    

U kunt een uit beide Inhoudelijke rondes 1 bijeenkomst kiezen

Ronde 1 13:15 - 14:15 

Transitiestrategie Omgevingsplan door Anne-Marie Bruggert  (Programma manager Omgevingswet gemeente Dordrecht) 

Veel gemeenten werken aan een strategie of plan van aanpak voor de transitie van het omgevingsplan van rechtswege naar het integraal omgevingsplan. Dit kan thematisch, gebiedsgericht of een combinatie zijn. Tijdens deze sessie lichten twee gemeenten hun transitiestrategie toe.

Echte ‘toepasbare’ regels voor vergunningvrije activiteiten vraagt het aanpassen van de bruidsschat

De Bruidsschat is net als een doos Lego. Je kunt de lego in de verpakking laten, maar je kunt er ook iets moois van maken. In deze workshop laat Wico Ankersmit zien hoe de complexe regels over vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten uit de oude bijlage II Bor kunnen worden omgebouwd tot duidelijke en vooral te begrijpen regels in het Omgevingsplan. Onder het motto. Blijf je banden plakken of ga je punaises ruimen is hier veel efficiëntie in werk en proces te realiseren​

Tijdelijke regelingdelen

Door Heidi Deijkers, Beleidsmedwerker/ Adviseur geo-informatie en geo-infrastructuur bij Ministerie van BZK

Tijdelijk regelingdeel is een term waar je je weinig tot niets bij kunt voorstellen. Heidi geeft, aan de hand van het door de minister van BZK genomen voorbereidingsbesluit voor Hyperscale Datacentra, antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn tijdelijke regelingdelen?
 • Wanneer gebruik je tijdelijke regelingdelen?
 • Waar en hoe zie je tijdelijke regelingdelen terug na bekendmaking?
 • Waar loop je tegen aan als je tijdelijke regelingdelen maakt?

Externe veiligheid in het omgevingsplan

Tijdens deze sessie zal uitleg worden gegeven over het Register Externe Veiligheid (REV). Het REV bevat relevante informatie die gebruikt kan worden bij het opnemen van het thema externe veiligheid in het omgevingsplan. Hierbij gaat het zowel over de ‘Milieu Belastende Activiteiten’ en ‘kwetsbare gebouwen en locaties’. We gaan in op de relevante regels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de wijze waarop die regels vertaald kunnen worden in het omgevingsplan. 

Annotatierichtlijn voor omgevingsdocumenten

Wie vertellen er wat? Mirella van der Velde (Geonovum), Wietske Weis (AdS), Annemieke Vliegen (AdS), Ewald te Koppele (AdS) en Wim Bakkeren (VNG)

Annoteren is het vertalen van de inhoud en de bedoeling van de onderdelen van een omgevingsdocument, waardoor de tekst voor een machine leesbaar wordt. Door het annoteren kan de computer -in dit geval de viewer - locaties en andere gegevens op een kaart en bij een tekst weergeven en de regeling gestructureerd doorzoekbaar maken. Annoteren is belangrijk voor een efficiënte en effectieve besluitvorming in de fysieke leefomgeving. Het maakt het voor initiatiefnemers, bevoegde gezagen en andere stakeholders gemakkelijker om te bepalen welke regels op een bepaalde locatie van toepassing zijn.

Annotatierichtlijnen maken inzichtelijk wat de effecten ervan zijn voor degenen die ermee werken. Die effecten zijn er stelselbreed, hetzij in de viewer, hetzij rondom de toepasbare regels, en hebben invloed op de dienstverlening, de vergunningcheck, etc. van bevoegd gezagen.

Doel van de annotatierichtlijnen is te borgen dat er zo geannoteerd wordt dat omgevingsdocumenten juridisch verantwoord in een viewer getoond worden én te laten zien wat er door annotaties wordt bereikt aan de kant van de vergunningschecks en -aanvragen.

Geonovum is afgelopen periode bezig geweest richtlijnen over annoteren op te stellen die overheden kunnen gebruiken bij het maken van hun omgevingsdocument. Die richtlijnen zijn verrijkt met voorbeelden uit de praktijk, waardoor je eenvoudiger kunt zien wat de consequenties zijn van de keuzes die je maakt over annoteren.

Een richtlijn geeft richting voor bijvoorbeeld naamgeving van activiteiten. Of zegt dat activiteiten die een plicht hebben en kunnen worden aangevraagd of gemeld, geannoteerd moeten worden.

Een andere richtlijn is hoe geo gebruikt kan worden in Omgevingsdocumenten en in toepasbare regels.

De annotatierichtlijnen bevatten een aantal concrete richtlijnen over annoteren, inclusief voorbeelden. Planning is dat annotatierichtlijnen voor de zomer van 2024 beschikbaar is.

Tijdens deze presentatie krijgt u een sneakpreview van wat er al is. Daarbij worden concrete voorbeelden in DSO-LV gebruikt.

Ronde 2 14:45 - 15:45

Wijzigen van je Omgevingsplan en impact op de Toepasbare Regels

Door Tamer el Masri (Flo Legal) en Sanne Drost (Rho adviseurs)
Bij de (eerste) wijziging van het Omgevingsplan kun je bewust dan wel onbewust veel impact hebben op de inrichting van je Toepasbare Regels. Bijvoorbeeld doordat je nieuwe regimes introduceert of de bruidsschatregels aanpast. Bij een aantal gemeenten (Medemblik, Duo+, Ommen en Utrecht) zijn daar ervaringen mee opgedaan. In deze presentatie laten we zien hoe je deze impact inzichtelijk maakt en hoe je er mee om kunt gaan. We delen tips en tricks en er is uitgebreid ruimte voor vragen.

Het DSO-LV Open Stelsel voor Derden: gereedschapskist voor goede ideeën 

Door Bart Huijbers, kwartiermaker Open Stelsel voor Derden (Kadaster)
De Landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) stelt gegevens over de fysieke leefomgeving beschikbaar in het Omgevingsloket en door middel van API services. Het Open Stelsel van gegevens en services is bedoeld om innovatief gebruik van omgevingsinformatie te bevorderen. Bart Huijbers geeft een inkijk in de mogelijkheden van dat Open Stelsel en nodigt gebruikers uit om ermee aan de slag te gaan.

Annotatierichtlijn voor omgevingsdocumenten

Wie vertellen er wat? Mirella van der Velde (Geonovum), Wietske Weis (AdS), Annemieke Vliegen (AdS), Ewald te Koppele (AdS) en Wim Bakkeren (VNG)

Annoteren is het vertalen van de inhoud en de bedoeling van de onderdelen van een omgevingsdocument, waardoor de tekst voor een machine leesbaar wordt. Door het annoteren kan de computer -in dit geval de viewer - locaties en andere gegevens op een kaart en bij een tekst weergeven en de regeling gestructureerd doorzoekbaar maken. Annoteren is belangrijk voor een efficiënte en effectieve besluitvorming in de fysieke leefomgeving. Het maakt het voor initiatiefnemers, bevoegde gezagen en andere stakeholders gemakkelijker om te bepalen welke regels op een bepaalde locatie van toepassing zijn.

Annotatierichtlijnen maken inzichtelijk wat de effecten ervan zijn voor degenen die ermee werken. Die effecten zijn er stelselbreed, hetzij in de viewer, hetzij rondom de toepasbare regels, en hebben invloed op de dienstverlening, de vergunningcheck, etc. van bevoegd gezagen.

Doel van de annotatierichtlijnen is te borgen dat er zo geannoteerd wordt dat omgevingsdocumenten juridisch verantwoord in een viewer getoond worden én te laten zien wat er door annotaties wordt bereikt aan de kant van de vergunningschecks en -aanvragen.

Geonovum is afgelopen periode bezig geweest richtlijnen over annoteren op te stellen die overheden kunnen gebruiken bij het maken van hun omgevingsdocument. Die richtlijnen zijn verrijkt met voorbeelden uit de praktijk, waardoor je eenvoudiger kunt zien wat de consequenties zijn van de keuzes die je maakt over annoteren.

Een richtlijn geeft richting voor bijvoorbeeld naamgeving van activiteiten. Of zegt dat activiteiten die een plicht hebben en kunnen worden aangevraagd of gemeld, geannoteerd moeten worden.

Een andere richtlijn is hoe geo gebruikt kan worden in Omgevingsdocumenten en in toepasbare regels.

De annotatierichtlijnen bevatten een aantal concrete richtlijnen over annoteren, inclusief voorbeelden. Planning is dat annotatierichtlijnen voor de zomer van 2024 beschikbaar is.

Tijdens deze presentatie krijgt u een sneakpreview van wat er al is. Daarbij worden concrete voorbeelden in DSO-LV gebruikt.

Geen regel zonder handhaving, zonder handhaving geen regel

De ruimtelijke regels veranderen flink onder de Omgevingswet. Maar wat betekent dit voor toezicht en handhaving? En zijn de regels die we opnemen in onze omgevingsplannen ook goed handhaafbaar in de praktijk? Maar de belangrijkste vraag is, als we ze toch niet willen handhaven (lage prioriteit) waarom nemen we ze dan wel op in het Omgevingsplan. Anton Wolthuis docent Omgevingsrecht aan de Hogeschool van Groningen neemt u mee in deze uitdaging.

Geo en locaties in omgevingsdocumenten

Werkingsgebieden, locaties, annotaties, geometrieën, GML, de termen vliegen je om de oren… Tijdens deze interactieve sessie gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk van het werken met omgevingsdocumenten. Het gebruik van de omgevingswetstandaarden en de beschikbare plansoftware levert uitdagingen op maar brengt ook oplossingen. Deze gaan we met elkaar uitwisselen, zodat je na de sessie weer wat wijzer bent over geo en locaties in omgevingsdocumenten.

Presentaties

Naar een andere financiering van VTH

Nu de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden wordt bij een aantal gemeenten al duidelijk dat de huidige financiering geen toekomstperspectief biedt. Dat is dan ook de reden dat momenteel wordt gewerkt aan een uitgebreid onderzoek naar een nieuwe financiering van ons VTH vakgebied. Van dit onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de VNG en de VBWTN zullen tijdens het managementsymposium de eerste resultaten worden gedeeld, maar ook zullen de deelnemers worden gevraagd te reageren op deze eerste resultaten. Jaco van Giesen en Michel Hek

Download

Risicomanagement door Martin van Staveren

Risicogestuurde kwaliteitsborging is absoluut noodzakelijk voor een effectieve uitvoering van de Wkb. Immers, niet alles kan worden gecontroleerd, dus moeten er onderbouwde, risicogestuurde keuzes worden gemaakt. In deze bijdrage verkennen en beantwoorden we deze vragen: wat is een risicobenadering, hoe werkt die in de praktijk en wat vraagt dat van jou? We sluiten af met tips voor de praktijk.

Download

Plenair

Download

Echte ‘toepasbare’ regels voor vergunningvrije activiteiten vraagt het aanpassen van de bruidsschat

De Bruidsschat is net als een doos Lego. Je kunt de lego in de verpakking laten, maar je kunt er ook iets moois van maken. In deze workshop laat Wico Ankersmit zien hoe de complexe regels over vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten uit de oude bijlage II Bor kunnen worden omgebouwd tot duidelijke en vooral te begrijpen regels in het Omgevingsplan. Onder het motto. Blijf je banden plakken of ga je punaises ruimen is hier veel efficiëntie in werk en proces te realiseren

Download

Geen regel zonder handhaving, zonder handhaving geen regel

 

De ruimtelijke regels veranderen flink onder de Omgevingswet. Maar wat betekent dit voor toezicht en handhaving? En zijn de regels die we opnemen in onze omgevingsplannen ook goed handhaafbaar in de praktijk? Maar de belangrijkste vraag is, als we ze toch niet willen handhaven (lage prioriteit) waarom nemen we ze dan wel op in het Omgevingsplan Natascha Wisse van Via de Leeuw neemt u mee in deze uitdaging.

Download

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.