Cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk

Datum: 9-4-2024
Starttijd: 10:00:00
Eindtijd: 13:00:00
Locatie: HaskoningDHV Amersfoort
Kosten: € 425,00 Prijs excl. BTW

Bestaat uit: 3 webinars en een intervisiesessie op locatie.

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. In drie online lesmodules laten we zien hoe die in een multidisciplinaire aanpak geborgd kan worden. Afgesloten wordt met een live intervisiebijeenkomst waarin aan de hand van eigen voorbeelden good practices en leerervaringen worden gedeeld. De cursus is een gezamenlijk initiatief van Betonvereniging, Bouwen met Staal, KPCV en VNconstructeurs.

Doelgroep

Personen die in een multidisciplinair verband samenwerken bij het ontwerp, uitvoering en beheer van constructies. Daarbij valt te denken aan: opdrachtgevers, planontwikkelaars, projectleiders, ontwerpers, constructeurs, uitvoerders, toeleveranciers etc.

Inleiding

Incidenten, de één recenter dan de ander, laten zien dat het borgen van de constructieve veiligheid nog steeds een punt van aandacht is. Het OVV-rapport “Bouwen aan constructieve veiligheid naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport markeert een keerpunt. Vier partijen worden direct aangesproken om tot verbeteringen te komen. Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, Koninklijke NLIngenieurs, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en VNconstructeurs, hebben gezamenlijk het voortouw genomen om antwoord te geven op de aanbevelingen van de OVV door middel van het Programma Veiligheid in de Bouw.
Het is van groot belang alle partijen in de bouw aan de goed geïnformeerd aan de slag gaan om de constructieve veiligheid in de praktijk te borgen.

Ketenaanpak

Constructieve Veiligheid vraagt om een integrale benadering. Alle betrokken partijen -vanaf de initiatieffase tot en met de gebruiksfase- moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en hun invloed. Nog te vaak wordt geleund op het feit dat de ontwerper dan wel constructeur van het project er wel voor zorgt dat de constructieve veiligheid geregeld wordt. In deze cursus wordt uitgelegd hoe samenwerken noodzakelijk is voor een goed resultaat leidt en aan welke rollen en verantwoordelijkheden de verschillende partijen inhoud moeten geven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit drie webinars van elk maximaal 2.5 uur en een afsluitende intervisiebijeenkomst van een halve dag voor praktijkcases en discussie.

Aspecten

Het borgen van de constructieve veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gehele keten; van initiatiefnemer/opdrachtgever via ontwerpers tot uitvoerenden en gebruikers en beheerders; niemand uitgezonderd. Constructeurs spelen een zeer belangrijke rol, maar zij kunnen het niet op hun eigen houtje alleen regelen. Alle partijen dienen op een verantwoorde wijze hun rol te spelen. Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid!
De cursus is niet alleen van belang nieuw te realiseren bouwwerken gaat. Het herbestemmen, optoppen of renoveren van bestaande constructies wordt steeds belangrijker. Ook daarbij is de borging van constructieve veiligheid een noodzaak.
In de lesmodules gaan we in op drie sterk samenhangende aspecten.
In de afsluitende intervisiebijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over praktijksituaties.

 • Module A: Het Proces, Rollen en Verantwoordelijkheden.

Het eerste aspect is het proces om de constructieve veiligheid te borgen. In elke fase van een project zijn risico’s te onderkennen. Die kunnen we afdekken met borgingsacties. Om die borgingsacties goed te beleggen, moeten afspraken worden gemaakt over de rol die iemand krijgt toebedeeld en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. We leggen uit hoe dat in de praktijk moet worden geregeld en welke hulpmiddelen ons daarbij ter beschikking staan.

 • Module B: Competenties van de medewerkers.

In de gehele keten bij de totstandkoming van een project is het uitgangspunt dat de betrokkenen over voldoende kennis beschikken om hun rol en verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Zowel wat vakinhoud als gedrag betreft. Voor constructeurs en ontwerpers is dat goed geregeld middels het Constructeursregister. Voor andere rollen is er geen systeem, maar kennis en ervaring kunnen wel getoetst worden. We gaan in op de hulpmiddelen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan.

 • Module C: De Veiligheidscultuur in bedrijven en de sector

Het derde aspect is de manier waarop binnen organisaties wordt samengewerkt; de bedrijfscultuur. Deze is sterk voorwaardenscheppend om open en transparant te werken. De oude wijsheid “Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt” kan worden ondervangen als medewerkers elkaar helpen, senioren kunnen meekijken met jongeren, er geen zwijgcultuur heerst, etc. In de branche is inmiddels de Veiligheidsladder geïntroduceerd; bepaalde opdrachtgevers zetten dit instrument in criterium bij aanbestedingen. De Veiligheidsladder wordt toegelicht. Daarnaast laten we zien op welke wijze individuele bedrijven invulling geven aan het organiseren en stimuleren van veilig gedrag.‌

 • Module DAfgesloten door een intervisie bijeenkomst waarin door de deelnemers aangedragen praktijkcases behandeld kunnen worden.

Details over programma en sprekers, zie hieronder.

Fysiek donderdag 9 april 10:00-13.00 of 13.00-16.00 uur.‌
Module D: Intervisie bijeenkomst

 • Introductie
  Dick Stoelhorst, – voorzitter KPCV
 • En nu de Praktijk: Cases
  Tijdens deze fysieke intervisiebijeenkomst worden de deelnemers gevraagd vanuit hun dagelijkse praktijk ervaringen te delen. Dat zal eerst in kleine deelgroepen plaatsvinden en later in een gemeenschappelijke bijeenkomst. De gang van zaken wordt aan het begin van de bijeenkomst nader toegelicht.
 • Discussie
  Over de resultaten en de bevindingen van de deelnemers wordt ter afsluiting gediscussieerd.
 • Afhankelijk van het dagdeel, zal de bijeenkomst worden gestart of afgesloten met een lunch, tussen 12.30 en 13.30 uur
Direct aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.